Ana Sayfa
Duyurular
Subü Adapazarı MYO Kantin Yeri Kiralama İhalesi

SUBÜ Adapazarı MYO Kantin Yeri Kiralama İhalesi

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından;

 

1) Aşağıda detayları belirtilen gayrimenkul kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile muhammen bedelden artırım yapılmak suretiyle SAÜ Esentepe Kampüsü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2) Bu işlere ait şartname hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde SAÜ İhale Şube Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin 100,00-TL karşılığında ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3) İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlilik belgelerini ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında SAÜ İhale Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4)   İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

5)   İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından en az son 1 (Bir) yıldır bu işle (Kantin, Kafeterya, Restoran veya Lokanta) iştigal ettiğine dair Meslek Odası Belgesi (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış),
  2. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi.
    Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten katılma halinde ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
  3. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi kaydı,
  4. Gerçek kişi olması halinde; şahsın kendisine ait adli sicil kaydı,
    Tüzel kişi olması halinde; şirket müdürünün veya ortaklarının her birinin ayrı ayrı adli sicil kaydı (İhale tarihine göre son 6 (Altı) ay içinde alınmış),
  5. Muhammen bedelin en az ’u oranında Geçici Teminat yatırıldığına dair makbuz,
  6. Tebligat için adres, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

6) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kantin ve kafeterya işletmecilerinin Üniversitemize kira ve diğer giderlere ait borçları olması halinde ihalelere müracaatları kabul edilmeyecektir.

Not: İhale ilanı ve şartname www.ihale.subu.edu.tr internet adresinde görülebilir.

    

İşin Adı:                                 Muhammen Bedeli (Yıllık):               İhale Gün ve Saati:

SUBÜ Adapazarı MYO                     64.430,41-TL                             17.12.2018 – 10.30

Kantin Yeri Kiralama

 

İlan olunur.