Ana Sayfa
Duyurular
Subü Hendek MYO Kantin Yeri Kiralama İhalesi

SUBÜ Hendek MYO Kantin Yeri Kiralama İhalesi

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından;

 

1) Aşağıda detayları belirtilen gayrimenkul kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile muhammen bedelden artırım yapılmak suretiyle SUBU Esentepe Kampüsü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2) Bu işlere ait şartname hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde SUBÜ İhale Şube Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin 50,00-TL karşılığında ihale dokümanını satın alması zorunludur. (İban No: SUBÜ Strateji Geliştirme Dai. Bşk.'nın Ziraat Bankası TR09 0001 0019 4686 0260 2850 08

)3) İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları yeterlilik belgelerini ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında SUBÜ İhale Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbesttir.

5) İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

  1. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi.
    Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten katılma halinde ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,

  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi kaydı,

  3. Gerçek kişi olması halinde; şahsın kendisine ait adli sicil kaydı,
    Tüzel kişi olması halinde; şirket müdürünün veya ortaklarının her birinin ayrı ayrı adli sicil kaydı (İhale tarihine göre son 6 (Altı) ay içinde alınmış),

  4. Muhammen bedelin en az ’u oranında Geçici Teminat yatırıldığına dair makbuz,

  5. Tebligat için adres, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

6) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kantin ve kafeterya işletmecilerinin Üniversitemize kira ve diğer giderlere ait borçları olması halinde ihalelere müracaatları kabul edilmeyecektir.

Not: İhale ilanı ve şartname www.ihale.subu.edu.tr internet adresinde görülebilir.

İşin Adı:   Muhammen Bedeli (Yıllık):  İhale Gün ve Saati:
SUBÜ Hendek MYO  Kantin Yeri Kiralama 19.048,14-TL 13.12.2019 – 10.30

 

İlan olunur.